ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ปิดทำการ ช่วงปิดภาคการศึกษา