ประชาสัมพันธ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เรื่องการแนะนำการใช้โปรแกรมสอนภาษา Tellmemore
 
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะทุกสาขาวิชาทราบ
ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้กำหนดตารางการแนะนำการใช้งานโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ Tellmemore
ในวันที่ 17-25 สิงหาคม 2558 ณ Labcom 1 และ Labcom 2 อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้
 
*ให้นักศึกษามาตามวันและเวลาตามตาราง ซึ่งบางสาขาอาจจะมีหลายรอบ โดยสามารถดูจากเอกสารแนบ 
*ถ้านักศึกษาท่านใดติดเรียนให้มาเข้ากลับกลุ่มอื่น หรือช่วงเวลาอื่นที่กำหนดให้ตามตาราง
*ถ้านอกเหนือจากนี้ให้นักศึกษาติดต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อแนะนำการใช้งานโปรแกรม Tellmemore ต่อไป 
 
ทั้งนี้ให้นักศึกษาดาวน์โหลดตารางกำหนดการตามเอกสารที่แนบ และขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้
 
 
Untitled