จัดทำโดย : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-access Learning Center)