หลักการพื้นฐานของบัญชี
Page >> 1 2 3 4 5 6 7 8


           วัตถุประสงค์หลักการของการบัญชี คือ การนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ในการตัดสินใจ
เชิงเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มบุคคลผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ (Stakeholder) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า “ผู้ใช้งบการเงิน” ซึ่งหมายรวมถึง บุคคลภายในกิจการ และภายนอกกิจการผู้ใช้งบการเงิน
ส่วนใหญ่ต้องการทราบข้อมูลที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินของกิจการดังนั้น
ข้อมูลทางการเงิน (Financial information) ที่ธุรกิจต่าง ๆ รายงานออกไป จะต้องมีความถูกต้อง
เชื่อถือได้ และสะท้อนถึงความเป็นจริงขิงธุรดิจนั้น ๆ อันจนนำไปสู่การตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ
ที่ถูถต้องเหมาะสมของผู้ใช้ข้อมูล


            ธุรกิจต่างๆ จะนำเสนอข้อมูลทางการเงินในรูปแบบของวบการเงิน(Financial Statement)
อันเป็นผลลัพธ์สุกท้ายของการจัดทำบัญชี โดยเริ่มต้นตั้งแต่การเก็บรวบรวมข้อมูลทางการเงิน
ทั้งหมดของธุรกิจในหนึ่งงวดบัญชี นำข้อมูล เหล่านั้นมาบันทึก และแยกประเภทเป็นหมวดหมู่
เพื่อสะดวกต่อการสรุปผลการดำเนินงานในวันสิ้นงวดบัญชี โดยการจัดทำงบการเงินซึ่งจะทำให้
ข้อมูลเกี่ยวกีบฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของธุรกิจรวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลที่แสดงผลการบริหารของฝ่ายบริหารซึ่งได้รับความไว้วางใจให้ดูแลทรัพยากรขอธุรกิจด้วย

แม่บทการบัญชี

           การจัดทำและนำเสนองบการเงินจะต้องจัดทำอย่างมีหลักเกณฑ์ตามแนวทางมาตรฐาน
การบัญชี ซึ่งกำหนดไว้ในแม่บทการบัญชี (Accounting Framework) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้เป็นกรอบแนวคิดและหลักการพื้นฐานที่สำคัญในการจัดทำและนำเสนองบการเงินอย่าง
เป็นระบบที่สถาบันวิชาชีพบัญชีได้กำหนดขึ้น โดยมีสาระสำคัญดังนี้

วัตถุประสงค์ของงบการเงิน
                วัตถุประสงค์ของงบการเงิน คือ การใหเข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินผลการดำเนินงาน
 และการเปลี่ยนแปลงฐานการเงินของกิจการ อันเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินทุกประเภท
ในการนำไปใช้ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ


ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงิน
                แม่บทการบัญชีได้กำหนดว่างบการเงินจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินตาม
วัตถุประสงค์ที่วางไว้ก็ต่อเมื่องบการเงินนั้นมีลักษณะเชิงคุณภาพ 4 ประการ

          1. ความเข้าใจได้ (Understandability) หมายถึง ข้อมูลที่นำเสนอในงบการเงินจะต้อง
เป็นข้อมูลที่ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ทันที โดยอยู่ภายใต้เงื่อนใขว่า ผู้ใช้งบการเงินจะต้องมีความรู้
เกี่ยวกับธุรกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และบัญชีตามสมควรรวมถึงต้องมีความตั้งใจที่จะศึกษา
ข้อมูลแม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ซับซ้อนแล้วเข้าใจยากก็ตาม

          2. ความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ (Relevance) ข้อมูลนำเสนอในงบการเงินต้องเป็น
ข้อมูลที่สามารถจะประเมินเหตุการณ์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคตรวมทั้งสามารถระบุข้อตัดสิน
ผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากผลการประเมินได้ เพื่อให้การ
ใจมีความถูกต้องและเหมาะสม

         3. ความเชื่อถือได้ (Reliability) ข้อมูลทื่นำเสนอในงบการเงินจะต้องมีความน่าเชื่อถือ
โดยคุณลักษณะที่จะทำให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือได้ ได้แก่ การแสดงรายการและเหตุการณ์ทาง
บัญชีอย่างเที่ยงธรรม (Faithful Representation) ตามเนื้อหาและความเป็นจริงทางเศรษฐกิจที่
เกิดขึ้น โดยนำเสนออย่างเป็นกลาง (Neutrality) โดยปราศจากความลำเอียงเพื่อให้ผู้ใช้งบการ
เงินตัดสินใจตามที่กิจการต้องการ นอกจากนี้การจัดทำงบการเงินจะต้องจัดทำด้วยความระมัดระวัง
(Prudence) และให้ข้อมูลที่จพำเป็นต่อการตัดสินใจอยางครบถ้วน (Completeness)
         4. การเปรียบเทียบกันได้ (Comparability) ข้อมูลในงบการเงินจะต้องเปรียบเทียบ
กันได้ แม้ว่าจะต่างเวลากัน ทั้งนี้เพื่อผู้ใช้งบการเงินจะสามารถคาดคะเนถึงแนวโน้มของฐานะ
การเงิน ปละผลการดำเนินงานของธุรกิจนั้น ในกลุ่มอุตสกหกรรมเดียวกันหรือในกรณี ต่างธุรกิจ
เพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินเปรียบเทียบความสามารถและประสิทธิภาพ การบริหารงานของแต่ละธุรกิจ

Page >> 1 2 3 4 5 6 7 8


 
Webmaster : Tuck_biz@hotmail.com