การปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นงวดบัญชี
Page >>1 2 3 4 5

          การกลับรายการปรับปรุง
         
          การปรับปรุงรายการ ณ วันสิ้นงวดบัญชี จัดทำขึ้นเพื่อให้งบการเงินของกิจการแสดงถึง
ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แท้จริงตามเกณฑ์คงค้าง และเมื่อวันเริ่มต้นงวดบัญชี
ใหม่กิจการอาจต้องมีการกลับรายการปรับปรุง (Reversing Entry) ที่ได้เคยบันทึกไว้เพื่อความ
สะดวกในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการนั้น ๆในงวดบัญชีถัดไป

รายการปรับปรุงที่ควรมีการกลับรายการในวันต้นงวดบัญชีใหม่ มี 4 ประเภท ได้แก่
1. รายได้ค้างรับ
2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
3. รายได้รับล่วงหน้า (กรณีบันทึกไว้เป็นรายได้ทั้งจำนวน)
4. ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า (กรณีบันทึกไว้เป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวน)
        
          1.รายได้ค้างรับ
          โดยทั่วไป ณ วันสิ้นงวดบัญชี กิจการจะปรับปรุงรายได้ค้างรับไว้เป็นสินทรัพย์ของกิจการ
โดยการ          เมื่อถึงเวลารับรายได้ในงวดถัดไป ผู้บันทึกบัญชีจะต้องแยกว่าเงินที่ได้รับนั้นเป็นรายได้
ของงวดปัจจุบันหรือเป็นรายได้ค้างรับของงวดก่อน ถ้าเป็นรายได้ของงวดปัจจุบันก็บันทึกใน
บัญชีรายได้ แต่หากเป็นการรับรายได้ซึ่งค้างรับมาจากงวดก่อนก็ต้องลดยอดบัญชีรายได้ค้างรับ
(สินทรัพย์) ในบางครั้งจึงอาจเกิดการหลงลืม และบันทึกรายการผิดพลาดได้ ดังนั้นเพื่อเป็นการ
แก้ปัญหาดังกล่าว จึงควรกลับรายการปรับปรุง ณ วันเริ่มต้นงวดบัญชีใหม่ ดังนี้

       ตัวอย่าง

          2. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
          การกลับรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ณ วันต้นงวดบัญชี มาจากเหตุผลเดียวกันกับ
กรณีของรายได้ค้างรับ และมีการบันทึกรายการ ณ วันต้นงวดบัญชี ดังนี้       ตัวอย่าง         3. รายได้รับล่วงหน้า
         การกลับรายการปรับปรุง รายการรายได้รับล่วงหน้า ณ วันต้นงวดบัญชี จะทำการกลับ
รายการเฉพาะกรณีที่กิจการเคยบันทึกจำนวนเงินที่ได้รับล่วงหน้านั้นไว้เป็นรายได้ทั้งจำนวน ดังนี้         การกลับรายการปรับปรุง รายการรายได้รับล่วงหน้าเป็นการช่วยลดความผิดพลาดที่อาจ
เกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้บันทึกบัญชีอาจจะหลงลืมโอนรายได้ที่ได้ปรับปรุงไว้เป็นรายได้รับล่วงหน้า
มาเป็นรายได้ของงวดปัจจุบัน ณ วันที่ การให้บริหารนั้นเสร็จสิ้นลง

       ตัวอย่าง         4.ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
         การกลับรายการปรับปรุงรายการค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ณ วันต้นงวดบัญชี จะทำการกลับ
รายการเฉพาะกรณีที่กิจการเคยบันทึกจำนวนเงินที่จ่ายล่วงหน้าไว้เป็นค่าใช้จ่าย
ทั้งจำนวน ดังนี้
       ตัวอย่างสรุป
         ธุรกิจจะต้องทำการสรุปผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในรูปของงบการเงิน คือ
งบกำไรขาดทุนและงบดุล ณ วันสิ้นงวดบัญชี โดยจะต้องมีการปรับปรุงรายการบัญชี
(Adjusting Entries) เพื่อให้รายได้และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเกณฑ์คงค้า (Accrual Basis) ซึ่งจะ
ส่งผลให้บัญชีอื่น ๆ ของกิจการถูกต้องไปด้วย ทำให้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินมีความครบ
ถ้วนถูกต้อง และสะท้อนถึงผลการดำเนินงานลานะทางการเงินที่แท้จริง
         โดยทั่วไปรายการที่ ธุรกิจจะต้องทำการปรับปรุงมี 7 ประเภทรายการ ได้แก่ รายได้ค้างรับ
ค่าใช้จ่ายค่างจ่าย รายได้รับล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า หนี้สงสัยว่าจะสูญค่าเสื่อมราคา
วัสดุสิ้นเปลืองใช้ไป สำหรับขั้นตอนการปรับปรุงรายการทั้ง 7 ประเภทนี้จะเริ่มตั้งแต่การบันทึก
รายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการปรับปรุงไปยังบัญชีแยกประเภทและการจัด
ทำงบทดลองหลังการปรับปรุง


       ประเภทรายการปรับปรุง/ สาเหตุของการปรับปรุง/ วิธีการปรับปรุงPage >>
1
2 3 4 5


 
จัดทำโดย : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-access Learning Center)
ไม่