กระดาษทำการ การปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
Page >>1 2 3 4


         รายการที่ 3 บันทึกรายการปิดบัญชี “สรุปผลกำไรขาดทุน” ไปยังบัญชีทุน
          เป็นการโอนผลกำไรหรือขาดทุนที่เกิดขึ้นไปเข้าบัญชีส่วนขอวฃงเจ้าของ มีวิธีปฏบัติ 3 กรณีตามลักษณะของส่วนของเจ้าของ ดังนี้

         กรณที่ 1 กิจการเจ้าของคนเดียว
          1. ผลต่างบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนอยุ่ด้านเครดิต (กำไรสุทธิ)          2.ผลต่างของบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนอยุ่ด้านเดบิต (ขาดทุนสุทธิ)


          ปิดบัญชีถอนใช้ส่วนตัว


         กรณีที่ 2 กิจการห้างหุ้นส่วน
         1.ปิดบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนเข้าบัญชีกระแสทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนผลต่าง
ของัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนอยู่ด้านเครดิต (กำไรสุทธิ)

          ผลต่างของบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนอย้านเดบิต (ขาดทุนสุทธิ)

         การแบ่งผลกำไรหรือขาดทุนของผู้เป็นหุ้นส่วน จะแบ่งตามวิธีและเงือนไขที่กำหนดไว้ใน
สัญญา จัดตั้งห้างหุ้นส่วน หากไม่มีการกำหนดไว้ตั้งแต่ต้นให่แบ่งกำไรแก่ผู้เป็นห้างหุ้นส่วนทุน

          2.ปิดบัญชีกระแสทุนของผู้เป็นหุ้นส่วนแต่ละคนเข้าบัญชีทุนกรณีกิจการมีกำไรสุทธิกรณีกิจการมีขาดทุนสุทธิ

         กรณีที่ 3 บริษัทจำกัด
          1. ผลต่างของบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนอยู่ด้านเครดิต (กำไรสุทธิ)

          2. ผลต่างของบัญชีสรุปผลกำไรขาดทุนอยุ่ด้านเดบิต (ขาดทุนสุทธิ)

          บัญชีกำไรสะสม เป็นบัญชีหมวดส่หวนของเจ้าของ เพื่อบันทึกผลกำไรหรือขาดทุน
ของบริษัทการจ่ายเงินปันผลบริษัทจะจ่ายเงินปันผลแกผู้ถือหุ้นของบริษัท จากกำไรสะสม
โดยมีขั้นตอนดังนี้
          1.การประกาศจ่ายเงินปันผล เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดย ณ วันประกาศจ่าย
เงินปันผล จะบันทึกบัญชี ดังนี้

ณ วันที่บริษัทจ้าเงินปันผล


       ขั้นตอนการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไปของกิจการประเภทต่าง ๆ


         ขั้นตอนที่ 2 การผ่านรายการปิดบัญชีจาดสมุดรายวันทั่วไป ไปยังสมุดบัญชีแยกประเภท
         การผ่านรายการ (Posting) จากสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไปใช้
หลักการเดียวกับการผ่านรายการ ปกติอื่น ๆ เพียงแต่ต้องเปิดบัญชีแยกประเภทชื่อ
“สรุปผลกำไรขาดทุน” เพิ่มอีกหนึ่งบัญชี

         ขั้นตอนที่ 3 การปิดบัญชีต่าง ๆในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป และการหายอดคงเหลือยกมายกไป
         การปิดบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปจะต้องทำกับทุกบัญชีโดยมีขั้นตอนดังนี้
1.รวมยอดคงเหลือของแต่ละบัญชีทั้งด้านเดบิตและเครดิต
         - บัญชีหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของของด้านเดบิตและด้านเครดิตอาจจะ ไม่เท่ากัน
         - บัญชีหมวดรายได้และค่าใช้จ่าย ยอดทั้งด้านเดบิตและเครดิตจะเท่ากัน
2.บัญชีใดที่ 2 ด้านไม่เท่ากัน ให้นำผลต่างไปใสด้านที่น้อยกว่าเพื่อให้ 2 ด้านเท่ากัน เขียนในช่อง
รายการว่า“ยอดยกไป”
3.ปิดบัญชีของงวดโดยการรวมยอด 2 ข้างเท่ากันแลเฃ้วขีดเส้นใต้ 2 เส้น
4.เปิดบัญชีงวดถัดไป ด้านตรงกันข้ามกับยอดยกไป หรือด้านที่มียอดคงเหลือนั่นเอง อธิบายในช่องรายการว่า“ยอดยกมา” โดยปกตอบัญชีชั่วคราว จะมียอดคงเหลือเท่ากับศูนย์
ส่วนบัญชีถาวรจะมียอดคงเหลือ ดังนี้
สินทรัพย์                  จะมียอดคงเหลือด้านเดบิต
หนี้สิน                      จะมียอดคงเหลือด้านเครดิต
ส่วนของเจ้าของ       จะมียอดคงเหลือด้านเครดิต

ยกเว้น บัญชีประเภทปรับมูลค่าสินทรัพย์ได้แก่บัญชีค่าเผื่อหนี้สินสงสัยจะสูญบัญชีค่าเสื่อมราคา
สะสมจะมียอดคงเหลือด้านเครดิต         ขั้นตอนที่ 4 ตัดทำงบทดลองหลังการปิดบัญชี (Post closing Trial Balance)
         หลังจากที่บันทึกรายการปิดบัยญชีในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการและปดบัญชีแยกประเภททั่วไป แล้ว จะต้อง จัดทำงบทดลองหลังการปิดบัญชีเพื่อ
พิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกรายการปิดบัชีโดยจะนำเฉพาะบัญชีที่มียอดยกมามาจัดทำ
เท่านั้น ซึ่งตามปกตจะมีเพียงบัญชีหมวดสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ

ให้ทำ ทำการปิดบัญชีตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
1.บันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
2.ผ่านรายการปิดบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
3.ปิดบัญชีหายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไป
4.จัดทำงบทดลองหลังการปิดบัญชี

       ขั้นตอนที่ 1 การบันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
       ขั้นตอนที่ 2 การผ่านรายการปิดบัญชีไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
       ขั้นตอนที่ 3 การปิดบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป
       ขั้นตอนที่ 4 งบทดลองหลังปิดบัญชี (Post-Closing Trial Balance)


สรุป
         วงจรบัญชี (The Accounting Cycle) คือ กระบวนการจัดทำบัญชีทั้งหมดที่ธุรกิจต้องจัดทำ
โดยเริ่มจากการวิเคราะห์รายการบัญ๙จากเอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงบัญชีต่าง ๆ จากนั้น
จึงทำการบันทึกบัญชีในสมุดบันทึกรายการเบื้องต้น การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
การจัดทำงบการเงิน คือ งบกำไรขาดทุนและงบดุล จนถึงขั้นสุดท้าย คือ การปิดบัญชี ซึ่งได้มา
แล้วในบทที่ผ่านมา

ดังนั้นการจัดทำบัญชีสามารถกำหนดในรูปของวงจรบัญชีได้ดังนี้
1. การวิเคราห์รายการบัญชี
2. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
3. การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไป ไปยีงบัญชีแยกประเภททั่วไป
4. จัดทำงบทดลองก่อนการปรับปรุง
5. รวบรวมรายการที่ต้องปรับปรุง
6. บันทึกรายการที่ตอ้งปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป และจัดทำงบทดลองหลังปรับปรุง
7. จัดทำกระดาษทำการ
8. จัดทำงบการเงิน
          8.1 งบกำไรขาดทุน
          8.2 งบดุล
9. บันทึกรายการปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชรแยกประเภททั่วไป
10. ปิดบัญชีในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปเพื่อหายอดคงเหลือ
11. จัดทำงบทดลองหลังปิดบัญชี

       สรุปวงจรการจัดทำบัญชีของธุรกิจให้บริการ


Page >>
1
2 3 4


 
จัดทำโดย : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-access Learning Center)
ไม่