คำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

เรื่อง หลักการบัญชีขั้นต้น

1. บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่อการศึกษา
2. คลิกเข้าส่ เนื้อหา ไปเรื่อยจนจบบทเรียนให้เรียนตามลำดับจากเมนู

3. การสนทนาและสั่งงานผ่านทาง Virtual Classroom หรือติดที่ E-mail :Naraporn.j@psu.ac.th
 

จัดทำโดย : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-access Learning Center)