แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

http://salc.trang.psu.ac.th เว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง แหล่งการเรียนรู้ E-learning
  รวมถึงฝึกการเรียนรู้ด้านภาษาต่าง ๆ
http://vlcd.trang.psu.ac.th เว็บไซต์การการเรียนรู้ในรูปแบบจำลอง Cd ไว้บนอินเทอร์เน็ต
  ซึ่งมีบทเรียนช่วยสอนมากมาย

 

 

 

จัดทำโดย : ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-access Learning Center)