จุดประสงค์การเรียน

1. สามารถบอกความแตกต่างของกล้องประเภทต่าง ๆ ได้
2. รู้ัจักส่วนประกอบที่สำคัญของกล้องถ่ายรูปได้
3. สามารถอธิบายหลักการทำงานของกล้องถ่ายรูปได้
4. สามารถใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ กับกล้องถ่ายรูปได้

 

 

 

Webmaster : Tuck_biz@hotmail.com