11748699 1466843856968487 1856353477 n

 

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ปิดทำการ ช่วงปิดภาคการศึกษา

แจ้งขอเปลี่ยนตาราง การเข้าแนะนำการใช้งานโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ Tellmemore และการแนะนำห้องสมุด เฉพาะสาขาศิลปะการแสดงและการจัดการ  จากเดิมเวลา 15.00 น. ห้อง Labcom 1 เปลี่ยนมาเป็นเวลา 13.00 น. ห้อง Labcom 2  

ประชาสัมพันธ์นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะทุกสาขาวิชาทราบ ห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ได้กำหนดตารางการแนะนำการใช้งานโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ  Tellmemore และ แนะนำการใช้งานห้องสมุดขึ้น ในวันที่ 25-29 สิงหาคม 2557 ให้นักศึกษามาตามวันและเวลาตามตาราง ซึ่งบางสาขาอาจจะมีหลายรอบ โดยสามารถดูรายชื่อนักศึกษาจากเอกสารแนบ สักเกตที่ tab ด้านล่างของเอกสาร ตามสาขาของตนเอง ว่าตนเองอยู่รอบที่เท่าไรให้มารอบนั้น

ยกเว้น สาขาบัญชี และระบบสารสนเทศทางการบัญชี ให้ยึดตามตารางถ้านักศึกษาท่านใดติดเรียนให้มาเข้ากลับกลุ่มอื่น หรือช่วงเวลาอื่นที่กำหนดให้ตามตาราง ถ้านอกเหนือจากนี้ให้นักศึกษาติดต่อศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อแนะนำการใช้งานโปรแกรม Tellmemore ต่อไป

ทั้งนี้ให้นักศึกษาดาวน์โหลดตารางและรายชื่อ ตามเอกสารที่แนบ และขอให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคนเข้าร่วมกับกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีชั่วโมงกิจกรรมให้ คนละ 1 ชั่วโมงกิจกรรม

 รายละเอียดเพิ่มเติม [More Details] ==> news_id_5948.png

                                                     ==> news_id_5948_2.xlsx

1) คลิกปุ่ม START เพื่อเข้าสู่โปรแกรม Tell Me More Online

2) กรอก Username และ Password แล้วกดปุ่ม Confirm เพื่อ Login เข้าสู่ระบบ (ใส่Usernameดัวยรหัสนักศึกษา และ Password ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก)

 

3) เลือก Everyday situations แล้วคลิกปุ่ม Confirm

 

4) คลิกปุ่ม Placement Test เพื่อสอบก่อนเข้าใช้งานโปรแกรม (เป็นการวัดระดับความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาก่อนเรียน และเลือกระดับของบทเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน)

5) คลิกปุ่ม เครื่องหมายถูก ด้านล่าง เพื่อเข้าสู่การทดสอบก่อนเรียน

- จำนวนข้อสอบ มีด้วยกันทั้งหมด 64 ข้อ

- มีเวลาในการทำ 20 - 45 นาที โดยจะมีการจับเวลาเป็นรายข้อ ตามความยากง่ายในแต่ละข้อ

- ไม่สามารถย้อนกลับไปตอบคำถามที่ผ่านมาได้ ถ้าไม่ตอบก็ถือว่าไม่ได้คะแนน

- กรณีไฟดับ เครื่องค้าง สามารถปิด-เปิดเครื่อง แล้วกลับเข้าสู่ระบบเพื่อทำต่อจากข้อเดิมได้

         

          - ด้านบนสุดจะเป็น "คำสั่ง" ว่าต้องทำอย่างไรในโจทย์ข้อนี้

- ด้านขวาบนเป็นตัวจับเวลา และจำนวนข้อ ของการทำข้อสอบในแต่ละข้อ

- ถัดมาตรงกลางคือ "โจทย์" ซึ่งโจทย์ในแต่ข้อจะแตกต่างกันไป

- คลิกปุ่ม ลำโพง เพื่อฟังเสียงคำตอบ และคลิกเพื่อเลือกคำตอบที่ต้องการ

- เมื่อทำเสร็จในแต่ข้อ ให้คลิกปุ่ม เครื่องหมายถูก ด้านล่างขวา เพื่อไปยังข้อถัดไป

- ตัวอย่างข้อสอบ (ข้อนี้ โจทย์เป็นเสียงให้ฟัง คลิกปุ่ม ลำโพง เพื่อฟังโจทย์)

- ตัวอย่างข้อสอบ (ข้อนี้ ไม่มีโจทย์ แต่ให้ดูจากคำสั่งแทนว่า ต้องการให้เราทำอะไร)

 

- ตัวอย่างข้อสอบ (ข้อนี้ โจทย์ คือ ภาพ)

 

6) เมื่อสอบครบ 64 ข้อแล้ว โปรแกรมจะแจ้งผลการสอบโดยทันที ว่าผู้เรียนได้คะแนนเท่าไร และอยู่ระดับใด (จากภาพ Level ของคุณ คือ 3.5) จากนั้นคลิกปุ่ม รูปคนเดิน เพื่อออกจากการสอบ Placement Test

7) จากนั้นโปรแกรมจะ "บังคับ" เลือกบทเรียนที่ผู้เรียนสอบได้ เป็นอับดับแรก ผู้เรียนจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไปเลือกระดับอื่น ๆ ได้ จนกว่าจะเลือกบทเรียนที่สอบได้อย่างน้อย 1 บทเรียน ดังนั้น ให้คลิกปุ่ม Confirm เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

8) ในส่วนนี้จะเป็นการเลือกทักษะในด้านต่างๆ เช่น การเขียน การพูด คำศัพท์ แกรมมาร์ หรือรวมทุกทักษะ โดยผู้เรียนสามารถเลือกทั้งหมด หรือเลือกเพียง 1 ทักษะที่ตนเองสนใจ แล้วคลิกปุ่ม Confirm you choices

9) จากนั้นคลิกที่ ชื่อทักษะ เพื่อเข้าสู่โปรแกรมการเรียนภาษา

10) ผู้เรียนสามารถตรวจสอบการเข้าใช้งานโปรแกรม (จำนวนชั่วโมงที่เรียนไปทั้งหมด) ได้ที่เมนูด้านขวา Evaluation what I've learned โดยดูได้จากประโยคสุดท้าย you must study 70 h 00 mn more.

แจ้งนักศึกษารหัส 56 ทุกสาขาและรหัส 55 (เฉพาะสาขาท่องเที่ยวฯและภาษาอังกฤษธุรกิจ) ที่เรียนโปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษกับ โปรแกรม Tell me more นักศึกษาท่านใดยังเรียนไม่ครบ 50 ชั่วโมง ให้รีบเรียนให้เสร็จสิ้น และสามารถทำข้อสอบ Progress test ได้เลยถ้าเรียนครบ 50 ชั่วโมง แล้ว 

ขั้นตอนการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ก่อนการใช้งานครั้งแรก

1) รับรหัสผ่านการใช้งานจากเจ้าหน้าที่ของคณะ / หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่

2) ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้

- ต้องใช้งาน Internet Explorer เท่านั้น (จะแสดงผลได้ดีใน Version 11)

 

- ติดตั้งองค์ประกอบเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อการใช้งานโปรแกรม Tell Me More

- เปิด Internet Explorer แล้วคลิกที่รูปเฟือง แล้วคลิกที่ Internet options

 


- คลิกที่แถบ Privacy แล้วคลิกที่ปุ่ม Settings

 


- พิมพ์ *.psu.ac.th ในช่อง Address of website to allow แล้วคลิกที่ปุ่ม Add

 


- คลิกที่ปุ่ม Close

 


- เข้าหน้าเว็บ http://tmm.psu.ac.th แล้วคลิกที่รูป Check your computer's configuration

 


- รอระบบทำการตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐาน

 


- คลิกที่ลิงค์ Install Auralog Component

 


c- คลิกที่ลิงค์ Install Auralog Components แล้วคลิกที่ปุ่ม Run รอจนกระทั่งการติดตั้งเสร็จสิ้น

 


- ปิด Internet Explorer แล้วเปิดใหม่ แล้วทำการตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐานซ้ำอีกครั้ง หากติดตั้งองค์ประกอบพื้นฐานสมบูรณ์จะได้ผลดังรูป

 


Note : ในขั้นตอนการตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐาน หากระบบต้องการให้ติดตั้ง Flash Player ขอให้ทำการติดตั้งจากhttp://get.adobe.com/flashplayer/ หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วให้ปิด Internet Explorer แล้วเปิดใหม่ แล้วทำการตรวจสอบองค์ประกอบพื้นฐานซ้ำอีกครั้ง

- ต้องมีหูฟัง

 


- ระหว่างการสอบเครื่องคอมพิวเตอร์จะต้องเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลา

iconokคุณเข้ามาเป็นคนที่

Today 3

Yesterday 15

Week 18

Month 118

All 34259

Currently are 27 guests and no members online

JSN Solid template designed by JoomlaShine.com