Link รับชมย้อนหลัง

"โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “การใช้เครื่องมือสื่อการสอนสำหรับนวัตกรรมการสอนทางสังคมศาสตร์”

 วันพุธที่ 5 – วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารสารสนเทศและทรัพยากรการเรียนรู้

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์

ผู้ช่วยอธิการบดีพัฒนาสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

---------------------------------------------------------------------

วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562

*** ช่วงเช้า 09.00 - 10.30น. ***

- Link ==> https://www.youtube.com/watch?v=mAIV5Vt8A_8

- ช่วงเช้า 10.30 - 12.00น.

- Link ==>https://www.youtube.com/watch?v=zXmH8V2wkuU

*** ช่วงบ่าย 13.00 - 14.30น. ***

- Link ==> https://www.youtube.com/watch?v=IU9e6epuUkg

- ช่วงบ่าย 14.30 - 16.30น.

- Link ==> https://www.youtube.com/watch?v=jPbM-k-dpnM

---------------------------------------------------------------------

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562

*** ช่วงเช้า 09.00 - 10.30น. ***

- Link ==> https://www.youtube.com/watch?v=hYCRhXSjZLE

- ช่วงเช้า 10.30 - 12.00น.

- Link ==> https://www.youtube.com/watch?v=GpQzPh1m88g

*** ช่วงบ่าย 13.00 - 14.30น. ***

- Link ==> https://www.youtube.com/watch?v=eP4Ru0XLoos

- ช่วงบ่าย 14.30 - 16.30น.

- Link ==> https://www.youtube.com/watch?v=eP4Ru0XLoos