บริการ ยืม - คืนสื่่อโสตทัศน์และสื่่อภาษา

ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ให้บริการ ยืม คืน สื่อโสตทัศน์ และสื่อภาษาต่างประเทศ หนังสือคู่มือการสอบต่าง ๆ เช่น TOEIC IRLTS GRE GMAT  รวมไปถึงวารสารต่างประเทศ โดยทางศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง มีสื่อโสนทัศน์ ทั้ง สื่อทั่วไปที่เป็น CD VCD DVD สื่อภาษา ทั้ง CD VCD DVD รวมไปถึงสื่อภาพยนตร์ (อนุญาติให้ยืมดูได้ภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง)