ขอเชิญ ! ท่านผู้สนใจเข้าเรียนภาษาอังกฤษ ด้วยระบบ ELLIS

1. ท่านสามารถสมัครเข้าเรียนได้จากเมนู http://ellis.trang.psu.ac.th/

2. อาคารทรัพยากรสารสนเทศและการเรียนรู้ ชั้น 1 ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Access Learning Center)