ประกาศ นักศึกษาช่วยงานโครงการ มหัศจรรย์ศิลปะปั้นดินขนมปัง ติดต่อศูนย์ SALC
วันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2555 เวลา  16.30  น.
-----------------------------------
5350111162 นางสาวอาสมะ เวาะเยะ
5350111159 นางสาวสีตีอาอีเซาะ ยูโซะ
5350113121 นางสาวฮาปเส๊าะ เจ๊ะแล๊ะ
5350113120 นายนุรดี่น บาเหะ
5350113023 นางสาวสุกัญญา ขันนุ้ย
5350113092 นางสาวสายสุดา พุทโท
5150111166 นางสาวอาริยา หนูนุ่ม
5150111120 นางสาววาสนา รองเมือง
5250110069 นางสาวนราวดี มีชัยชนะ
5150110152 นางสาวอนุศรา โจมฤทธิ์
5150110180 นางสาวณัฐกานต์ หมายสนิท
5150110182 นางสาวโสรดา แสงอุไร
5450110095 นางสาวพัชรา ไชยวงษ์
5450110100 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีสวัสดิ์
5450114124 นางสาวฮาญาต กมาลอ
5450114022 นางสาวชญานิษฐ์ ชนะกิจ