ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ
      อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 ผู้มีสิทธิ์ยืม
      1. อาจารย์ และบุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
      2. นักศึกษาที่เรียนรายวิชาของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (โดยการรับรองของอาจารย์ผู้สอน)
 
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
     1. อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ลงทะเบียบเข้าใช้บริการโดยระบบคอมพิวเตอร์
     2. หากต้องการใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์ ฯ ให้ลงทะเบียบและมอบบัตรประจำตัวให้แก่เจ้าหน้าที่
     3. เมื่อเลิกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ส่งคืนเจ้าหน้าที่ พร้อมลงชื่อและรับบัตรประจำตัวคืน