ระเบียบการใช้บริการภายในศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
2. ถอดรองเท้าก่อนเข้าห้อง
3. วางกระเป๋า สมุด หนังสือและเสื้อเเจ็ตเก็ตไว้ในล็อกเกอร์ที่ศูนย์ฯจัดไว้ให้ โดยนักศึกษาต้องรักษากุญแจและคืนไว้ที่เดิมเมื่อออกจากศูนย์ฯ ทางศูนย์ฯไม่รับผิดชอบในกรณีทรัพย์สินสูญหาย
4. ลงทะเบียบ เข้า-ออก โดยระบบคอมพิวเตอร์ทุกครั้งเมื่อเข้าใช้บริการศูนย์ฯ
5. ไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น พร้อมทั้งเปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
6. ไม่นำอาหาร เครื่องดื่ม ตลอดจนของคบเคี้ยวทุกชนิดเข้ามาในศูนย์ฯ
7. รักษาความสะอาดและใช้อุปกรณ์อย่างระมัดระวัง
8. กรณีอุปกรณ์ชำรุดหรื่อมีปัญหา ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ทันที
9. เมื่อเลิกใช้บริการเเล้ว ให้ปิดเครื่อง เก็บเก้าอี้กลับเข้าที่เดิมและคืนอุปกรณ์ที่ยืมมาให้กับเจ้าหน้าที่
10. ห้ามนำเอกสารและอุปกรณ์ต่างๆ ของศูนย์ฯ ออกจากศูนย์โดยไม่ได้รับอนุญาต
11. หากผู้ใช้บริการทำให้อุปกรณ์เสียหายโดยไม่ได้เกิดจากการใช้งานปกติ จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
12. ห้ามนำเครื่องคอมพิวเตอร์หรื่ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อื่นใดมาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์คอมฯ  ภายในศูนย์
13. ห้ามใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อการอื่นใด นอกเหนื่อจากวัถตุประสงค์ทางการศึกษา
14. ห้ามนำโปรแกรมจากภายนอกมาถ่ายโอนเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในศูนย์ฯ
15. หากผู้ใช้งานไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ศูนย์ฯ จะดำเนินดังนี้
     15.1 ตักเตือน
     15.2  ทำทัณฑ์บน
     15.3  ระงับสิทธิ์การใช้ศูนย์ ในภาคการเรียนนั้น
     15.4  แจ้งคณะต้นสังกัด