ระเบียบการยืม-คืนสื่อการเรียนรู้สำหรับอาจารย์และบุคลากร

1. ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการ คือ อาจารย์ และบุคลากรคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เท่านั้น
2. อนุญาตให้ยืมสื่อการเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ ได้ในวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. และคืนภายในวันจันทร์ถัดไป
3. สื่อที่ไม่อนุญาตให้ยืม ไดแก่ หนังสืออ้างอิง วารสารฉบับล่าสุด และนิตยสารฉบับล่าสุด
4. สามารถยืมสื่อการเรียนรู้ได้ครั้งละ 1 เล่ม/ชุด และสื่อที่ใช้คู่กันได้อีก 1 ชิ้น/ชุด เช่น ยืมหนังสือ 1 เล่ม/ชุด
กับ CD 1 ชุด หรือ ยืมหนังสือ 1 เล่ม/ชุด กับ VCD/DVD 1 ชุด เป็นต้น
5. หากสื่อที่ยืมไปชำรุดหรือเสียหาย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบโดยการใช้คืน หรือจ่ายค่าปรับ 3 เท่าของราคาสื่อนั้นๆ
6. หากไม่คืนตามกำหนด ศูนย์ฯ จะตัดสิทธิ์การยืมสื่อ 1เดือน และประกาศรายชื่อผู้ค้างส่งที่หน้าศูนย์

ระเบียบการยืม-คืนสื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษา

1. ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการ คือ นักศึกษาที่ได้รับการรับรองจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เท่านั้น โดยกรอกแบบฟอร์ม ยืม- คืนออกนอกศูนย์ฯ และให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาเป็นผู้เซ็นรับรอง
2. อนุญาตให้ยืมสื่อการเรียนรู้ออกนอกศูนย์ฯ ได้ 1 วัน โดยให้คืนสื่อภายในวันทำการถัดไป
3. สื่อที่ไม่อนุญาตให้ยืม ไดแก่ หนังสืออ้างอิง วารสารฉบับล่าสุด และนิตยสารฉบับล่าสุด และ Laminated Worksheet, Worksheet in Box
4. สามารถยืมสื่อเพื่อการเรียนรู้ได้ครั้งละ 1 เล่ม/ชุด และสื่อที่ใช้คู่กันได้อีก 1 ชิ้น/ชุด เช่น ยืมหนังสือ 1 เล่ม/ชุด กับ CD 1 ชุด หรือ ยืมหนังสือ 1 เล่ม/ชุด กับ VCD/DVD 1 ชุด เป็นต้น
5. หากสื่อที่ยืมไปชำรุดหรือเสียหาย ผู้ยืมต้องรับผิดชอบโดยการใช้คืน หรือจ่ายค่าปรับ 3 เท่าของราคาสื่อนั้นๆ
6. หากไม่คืนตามกำหนด ศูนย์ฯ จะแจ้งรายชื่อนักศึกษาไปยังอาจารย์ผู้สอนรายวิชาผู้เซ็นรับรอง ซึ่งมีผลต่อผลการเรียนรายวิชานั้นๆและศูนย์ฯทจะติดประกาศรายชื่อผู้ค้างส่งที่หน้าศูนย์ ฯ พร้อมทั้งไม่อนุญาตให้ยืมสื่อในครั้งต่อไป